نگاهی دیگر به جامع احاديث الشيعه

نشریه : سفینه

نویسنده : پديدآورنده : جمال فرزند وحی
پديدآورنده : امیر فتاحی

سال چهاردهم / شماره پیاپی 56 / صفحه 84-114

چکیده :

در اين پژوهش جامع احاديث الشيعه که به کوشش آيت­ الله بروجردي و زير نظر ايشان تأليف شده است؛ مطالعه می­ گردد. ابتدا انگيزة مؤلفان و روند نگارش اين اثر بيان می­ شود. سپس به بیان ويژگي هاي ساختاري آن پرداخته شده است. همچنين امتيازات، نقاط ضعف اين مجموعه، روش­ ها و مبانی فقه الحدیثی مؤلف در شرح و نقد روایات مورد بررسي قرار گرفته و در آخر نظرات فرهيختگان و انديشمندان پيرامون اين اثر بيان شده است. این کتاب با برخورداري از امتيازاتي همچون جامعيّت نسبت به ساير تأليفات، دقّت در نقل احاديث و تبويب بديع ابواب، از کامل­ترين و دقيق­ترين مجموعه ­هاي احاديث فقهي مي­ باشد. از جمله نقاظ ضعف آن مي ­توان به: تقطيع آيات الاحکام، غفلت در مراجعه به کتب اصلي و مشخص نبودن اسانيد برخي از روایات اشاره کرد. همچنین مبانی خاصّ آيت­الله بروجردي، در حوزه درایه و رجال، و فقه الحدیث در این مجموعه اعمال شده است، از جمله: شناخت معنای مفردات، تبعيّت از دليل در فتاوي، مرجعیّت قرآن و سنّت معصومین در سنجش اعتبار روایات.

کلیدواژه‌های مقاله :جامع أحاديث الشيعة، آيت الله بروجردي، احاديث فقهي