کتاب­ شناسی پژوهش ­های فقه الحدیثی معاصر

نشریه : سفینه

نویسنده : پديدآورنده : اعظم صادقی نیا

سال چهاردهم / شماره پیاپی 56 / صفحه 115-145

چکیده :

پژوهش­ های فقه الحدیثی معاصر به معنی هر گونه اثری است که سدة اخیر دربارة فقه الحدیث و مبانی آن، فهم حدیث، شرح حدیث، اجمال و تبیین در روایات، نقد متن حدیث، غریب الحدیث، معناشناسی حدیث و... به رشتة تحریر درآمده است.
در این نوشتار به معرّفی اجمالی در حدّ اطلاعات کتاب ­شناسیِ بسیاری از این گونه آثار پرداخته شده است. این پژوهش ­ها شامل کتاب، مقاله و پایان­ نامه است که بر اساس ترتیب الفبایی نام نویسندگان تنظیم و ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌های مقاله :فقه الحدیث، فهم حدیث، شرح حدیث، نقد متن حدیث