نگاهی به رجزهای اصحاب عاشورا و اهداف آنها

نشریه : سفینه

نویسنده : پديدآورنده : سید مرتضی موسوی گرمارودی

سال چهاردهم / شماره پیاپی 56 / صفحه 146-188

چکیده :

رجز نوعی شعر است که سلحشوران و پهلوانان در آغاز نبرد می‌خواندند و اغراض متعدّدی از بیان آن داشتند. در روز عاشورا نیز یاران حضرت سیّدالشهداء(ع) و خود آن بزرگوار با رجزهایی به نبرد پرداخته‌اند که در کتب مقاتل نقل شده است. مقاله حاضر نگاهی گذرا به این اشعار و محتوای آن‌ها دارد.

کلیدواژه‌های مقاله :رجز، عاشورا، اصحاب عاشورا، امام حسین(ع)