تعارض معنای روایی با لغت

نشریه : علوم و معارف قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : محمد حسن ربانی بیرجندی
پديدآورنده : محمد جواد حسنی

سال دوم / شماره پیاپی 8 / صفحه 11-27

چکیده :

بهره گیر ی از لغت عرب، از جمله مهم ترین ارکان فهم حدیث است. زبان عربی از دوره صدور حدیث تا کنون، دچار دگرگونی های مختلفی شده که در میان زبان های زنده دنیا، پدیده ای شایع به شمار می رود. این تغییرات مواردی سبب تعارض بین معنای لغوی یک واژه و معنایی بیان شده در روایات می گردد. از این رو برای جلوگیری از برداشت های نادرست، استفاده از منابع لغت در فهم مراد اصلی معصوم علیه السلام نیازمند ضوابطی خواهد بود. هدف پژوهش حاضر، کشف حکم و قاعده در تعارض بین معنای لغت نامه ای با معنای موجود در روایات است. این نوشتار با ارائه نمونه های مختلف تقابل معنای روایی با معنای لغوی از عبارات محدثان و متصدیان فهم حدیث، در پی اثبات قاعده «تقدم معنای روایی بر لغت» است.

کلیدواژه‌های مقاله :طعام ،غسق ،لغت شناسی ،فقه الحدیث