تأثیر فضای صدور بر رفع تعارض روایات با حمل بر قضیه خارجیه

نشریه : علوم و معارف قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : حسین محققیان

سال دوم / شماره پیاپی 8 / صفحه 28-38

چکیده :

میان دو روایت یا یک روایت و قاعده، در مواردی تعارض وجود دارد. از جمله جمع های عرفی در رفع تعارض، حمل بر قضیه خارجیه است که کمتر به آن اشاره شده است. در این حالت، برای اختصاص موضوع به مورد خاص، حکم به موارد مشابه سرایت داده نمی شود. در میان کلمات فقها، روایات متعددی وجود دارد که تعارض آن با حمل بر خارجیه بودن برطرف شده است. حساسیت موضوع، ابهام در شناخت موضوع و احتمال وجود قرائن از جمله مسائلی است که می تواند به کشف روایات با مضمون قضیه خارجیه بینجامد. هدف این نگاشته، معرفی جایگاه قضیه خارجیه در رفع تعارض روایات با بیان مصادیق روایی است.

کلیدواژه‌های مقاله :اسباب ورود حدیث، تعادل و تراجیح، قضیه حقیقیه، قضی فی واقع، جمع عرفی