مانعیت شیطان در پیشرفت انسان از منظر صحیفه سجّادیّه با تطبیق قرآنی

نشریه : علوم و معارف قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : علی انجم شعاع

سال دوم / شماره پیاپی 8 / صفحه 56-77

چکیده :

موضوع «شیطان شناسی»، از جمله مسائل مورد اشاره در متون دینی است. قرآن کریم با معرفی شیطان به عنوان دشمن، تکاپوی او در انحراف انسان از مسیر پیشرفت را به تصویر می کشد. صحیفه سجّادّیه همگام با قرآن، معارف نفیسی در موضوع موانع شیطان در پیشرفت انسان مطرح کرده است. لزوم دشمن شناسی و نیاز به فراگیری روش های شیطان در منحرف ساختن و برهم زدن زندگی انسان، زمینه ساز این پژوهش شد. پژوهش پیش رو با جمع آوری، تحلیل، بررسی و تطبیق ادعیه امام زین العابدین(ع) با گزاره های قرآنی، دسیسه های شیطان در جلوگیری از پیشرفت انسان را ارائه می دهد. در عرصه های پیشرفت در حوزه فکر، علم، زندگی و کلام مقام معظم رهبری معنویت معرفی شده اند. فعالیت های شیطان در عرصه های یادشده قابل تطبیق است و تشکیل دهند بخش های مقاله خواهد بود. ویژگی نوشتار پیش رو، افزون بر تبیین هر یک از این موانع، برابرسازی دعاهای امام زین العابدین(ع) با آیات قرآنی مرتبط است.

کلیدواژه‌های مقاله :دعا،معصیت،معارف قرآن و حدیث، شیطان شناسی،تعامل شیطان و انسان،امام سجاد(ع)،موانع رشد