قرآن کریم و مرجعیت علمی اهل بیت(ع)

نشریه : علوم و معارف قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : حسین منافی
پديدآورنده : عزالدین رضانژاد

سال دوم / شماره پیاپی 8 / صفحه 78-98

چکیده :

اهل بیت(ع) به عنوان عالم ترین افراد به قرآن کریم و سنّت نبوی، همواره راهنمای مردم بوده اند و در حل مشکلات ناشی از فهم نادرست گزاره های دینی، رهبری مسلمانان را بر عهده داشته اند. با مراجعه به آیاتی از قرآن کریم و تفاسیر معتبر شیعه و اهل سنّت، می توان جایگاه علمی امامان معصوم(ع) را برای مسلمانان و علمای اسلامی روشن ساخت. با توجه به اختلافات علمی موجود در میان مذاهب اسلامی که نتایج عملی ناگواری داشته، رجوع به منبع علم حقیقی در پایان دادن به این نزاع ها نقشی مهم خواهد داشت. هدف این نوشتار، اثبات مرجعیت علمی اهل بیت(ع) با عنایت به آیات قرآن کریم است. مقاله پیش رو به روش تحلیلی _ توصیفی نگاشته شده و به مرجعیت علمی اهل بیت(ع) در آیاتی از قرآن کریم پرداخته است.

کلیدواژه‌های مقاله :اولی الامر ،اهل سنت ،صادقان ،علوم و معارف حدیث