نگاهی به مفهوم و مؤلفه های حیات طیبه از نگاه قرآن کریم و امیر مؤمنان(ع)

نشریه : علوم و معارف قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : علی رضا مکتب دار

سال دوم / شماره پیاپی 8 / صفحه 99-120

چکیده :

انسان به عنوان موجودی زنده، علاوه بر حیات _ که بین تمام حیوانات مشترک است _ از استعداد دست یابی به حیاتی برتر و بالاتر نیز برخوردار است یاد می شود. این حیات « حیات طیبه » که در منطق قرآن کریم از آن با عنوان ویژه، دستاورد ایمان و عمل صالح و دارای مولفه هایی چند است. آشنایی با این مولفه ها راه را برای جست وجوی آن هموار ساخته و دست یابی به آن، زندگی انسان سرگردان در گرداب مشکلات و گرفتاری هایی که معلول بی معنایی و پوچی است را سرشار از معنا و امید می کند. نویسنده درصدد است نخست به تعریف حیات طیبه بپردازد، سپس به عوامل ایجاد حیات طیبه اشاره نماید و در پایان، مولفه های اصلی آن را با بهره گیری از قرآن کریم و سخنان علی(ع) بیان کند.

کلیدواژه‌های مقاله :ایمان،عمل صالح،دانایی،پوچی،معارف قرآن و حدیث