پرسش و پاسخ‫های روایی قضیه حقیقیه یا خارجیه

نشریه : علوم و معارف قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : حسین محققیان

سال دوم / شماره پیاپی 7 / صفحه 31-45

چکیده :

بخشی از احادیث، به شیوه پرسش و پاسخ در منابع روایی انتقال یافته اند. در حجیت داشتن این روایات برای غایبان از عصر حضور، باید ویژگی هایی در نظر گرفت. از سویی، شرایط پیرامونی سوال در جواب دخالت دارد و از سوی دیگر، آموزه های دینی میان مکلفان مشترک است. اختصاص پاسخ به سائل، به معنای « قضیه حقیقیه » بودن آن می شود. پژوهش پیش رو در پی آن است که با بررسی انواع پرسش های روایی، ملاک شناخت این نوع قضایا از یکدیگر را تبیین کند.

کلیدواژه‌های مقاله :فقه الحدیث،تعلیم و تعلم،قضیه فی واقعه،سوال عام،روایان خاص،ترک استفصال