نام های ماه مبارک رمضان در صحیفه سجادیه

نشریه : علوم و معارف قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : محمد نادری

سال دوم / شماره پیاپی 7 / صفحه 69-84

چکیده :

ماه مبارک رمضان نسبت به سایر ماه ها، امتیازاتی خاص دارد و همواره توجه آیات قران کریم و روایات معصومان قرار گرفته است. از جمله منابع روایی که در آن، از ماه رمضان سخن به میان آمده، صحیفه سجادیه است. امام سجاد(ع) در کنار مضامین بلند و عمیقی که درباره جایگاه و اهمیت ماه رمضان ذکر کرده، نام های متعددی برای این ماه شریف بیان فرموده است. میان نام های ماه مبارک رمضان و کارکردهای آن، ارتباطی وثیق وجود دارد که شناخت آن ها روزه دار را تشویق به انجام اعمال مرتب با آن نام می کند و پژوهش درباره این موضوع را ضروری می نماید. این مقاله برای نخستین بار به بیان نام های ماه مبارک رمضان از دیدگاه صحیفه سجادیه در دو بخش نام های توصیفی و نام های تشویقی، به این موضوع پرداخته است.

کلیدواژه‌های مقاله :ماه خداوند،ماه روزه داری،ماه شب زنده داری،علوم و معارف حدیث