سطوح معانی ظاهری واژگان قرآنی ‏

نشریه : مطالعات قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : قاسم بستانی

سال دهم / شماره پیاپی 19 / صفحه 137-167

چکیده :

هر زبانی قبل از هر چیز از واژگان تشکیل شده‌اند و واژگان از مهم ترین عناصر انتقال معنا می‌باشند و در انتقال این معنا نیز از تنوع و سطوح مختلفی برخوردارند. واژگان قرآنی نیز از این امر مستثنا نیستند، لذا کشف و آشنایی با سطوح مختلف انتقال معنا (ظاهری و باطنی) توسط واژگان، می‌توانند خواننده قرآن را هر چه بیشتر به مقصود و مراد به کارگیرنده آنها واقف کند. در این مقاله تلاش می‌شود، بر اساس مطالعه کتابخانه‌ای و نقد و تحلیل داده‌ها و جمع‌بندی‌ آنها، تا حد امکان به پرسش های بالا در حوزه معانی ظاهری قرآن، پاسخ مناسب داده شود که در نتیجه آن آشکار می‌گردد که معانی ظاهری واژگان قرآنی، به خصوص، از سطوح متنوعی بلکه بعضاً خاص قرآن، برخوردارست که عبارتند از: معنای اشتقاقی، کاربردی، سیاقی و اصطلاح اسلامی (شرعی و قرآنی).

کلیدواژه‌های مقاله :‏قرآن کریم؛ تفسیر؛ سطوح معانی؛ معانی ظاهری؛ مفردات.‏