پنج شنبه 1396/8/4
مدت: 13

چشمه ایمانبررسی آیات اعتقادی قرآن کریم ()

تبیین چگونگی حجیت عقل

شرح آیه ۱۸ سوره زمر

اثبات حجیت عقل و ارزش معرفت

این برنامه با هدف آشنایی با شیوه قرآن در بیان معارف اعتقادی، افزایش دانش قرآنی، شناخت صحیح قرآنی در مباحث اعتقادی ارائه شده است.

موضوعات کلی برنامه «چشمه ایمان» به شرح ذیل می باشد:

شناخت در قرآن، ایمان در قرآن، خداشناسی در قرآن ، صفات در قرآن، عدل الهی در قرآن، نبوت عامه در قرآن، نبوت خاصه در قرآن، امامت عامه در قرآن، امامت خاصه در قرآن ، معاد و زندگی پس از مرگ در قرآن.

  • تبیین چگونگی حجیت عقل (دانلود)