تأثیر فضای صدور بر شکل‌گیری احادیث طبی

نشریه : پژوهش‌نامه علوم حدیث تطبیقی

نویسنده : پديدآورنده : محمد کاظم رحمان ستایش
پديدآورنده : حسین محققیان

سال سوم / شماره پیاپی 5 / صفحه 9-26

چکیده :

بخشی از آموزه‌های روایی احادیث طبی است. ویژگی این احادیث در نگاه نخست اختصاص به مخاطب و بیمار خاص است که در اصطلاح فقه الحدیث به آن قضیه خارجیه اطلاق می‌شود. در مقابل، می‌توان بسیاری از این آموزه‌ها را بر اساس معیارهایی معین، قضیه حقیقیه دانست که در تمامی مصادیق مشابه کاربرد و حجیت دارند. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر فضای صدور در شکل‌گیری احادیث طبی در قالب‌های قضیه حقیقیه و خارجیه و به ‌تبع، بیان راه‌های تشخیص این نوع قضایا در احادیث است. همچنین با بررسی ادله می‌توان به اصل اولی در این زمینه دست یافت. براساس این پژوهش که به صورت مصداقی به بررسی روایات طبی پرداخته است با شناسایی مخاطب، فضای صدور و دیگر شواهد و قرائن می‫توان آموزه‫های طبی را قضایای حقیقیه دانست. همچنین هر چند احادیث طبی با دیگر روایات تفاوت‫هایی دارند، ولی اصل اولی در این روایت‫ها نیز همانند دیگر آموزه‫های روایی قضیه حقیقیه است.

کلیدواژه‌های مقاله :احادیث طبی، قضیه شخصیه، طب معصومان(ع)، تجربه بشر، فضای صدور