عقل در منظومه معرفتی علامه مجلسی

نشریه : حدیث و اندیشه

نویسنده : پديدآورنده : مرضیه امری

سال هفتم / شماره پیاپی 14 / صفحه 5-23

چکیده :

علامه مجلسی در هر سه کتاب مهم حدیثی خود یعنی بحار الانوار و مراه العقول و کتاب الاربعین، تقریبا بطور یکسان از معنا و ماهیت عقل ذیل عنوان کتاب العقل و الجهل بحث می کند و چند معنا را برای عقل می شمارد.

کلیدواژه‌های مقاله :مجلسی، عقل، عقل فطری، عقل فلسفی