بررسی تحوّلات در فهم روایات اسلامی بر پایه مفهوم گفتمان بررسی موردی روایت «انا قتیل العبره»

نشریه : حدیث پژوهی

نویسنده : پديدآورنده : یونس دهقانی فارسانی
پديدآورنده : سید کاظم طباطبایی

سال دوم / شماره پیاپی 3 / صفحه 1-16

چکیده :

تحوّل در فهم برخی روایات برجای مانده از پیشوایان دین، مسئله‌ای است که از دیرباز مورد توجه دانشمندان مسلمان بوده، و روش‌هایی نیز برای تحلیل این مسئله از سوی آن‌ها ابداع شده است. در کنار آن روش‌ها، در برخی موارد به کارگیری برخی مفاهیم پرکاربرد در حوزه علوم انسانی، می‌تواند تحلیل قابل قبول‌تری از این مسئله در اختیار نهد. مفهوم «گفتمان» یکی از این مفاهیم است. در این نوشتار، تحوّل صورت گرفته در فهم روایت «انا قتیل العبره» و کارکردهای گریه بر امام حسین(ع) در دوره معاصر(سده‌های 13ـ14 قمری) نسبت به دوره متأخر تاریخ اسلام(سده‌های10ـ12 قمری) با استفاده از مفهوم «گفتمان» مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تحوّل در اندیشه سیاسی شیعه در دوران معاصر، موجب شده است که گریه بر ابا عبدالله(ع) که در دوره متأخر، غالباً عاملی برای کسب ثواب و آمرزش گناه دانسته می‌شد، بیشتر عاملی برای مبارزه با ظلم و بیداد تلقی ‌شود.

کلیدواژه‌های مقاله :انا قتیل العبره، گریه، اندیشه سیاسی شیعه، گفتمان، امام حسین(ع)، فقه الحدیث