تحلیلی از جایگاه قرآن‌شناسی اهل بیت(ع) در روایات کلینی

نشریه : حدیث پژوهی

نویسنده : پديدآورنده : سید محمد علی ایازی

سال اول / شماره پیاپی 2 / صفحه 137-170

چکیده :

از مباحث مهم و ضروری در فرهنگ شیعه، شناخت موضع اهل بیت(ع) در معرفی قرآن و تفسیر و ذکر مصادیق آن و تأثیر آنان بر فرهنگ‌سازی مرتبط با قرآن در جامعه است. یکی از کتاب‌های مهم حدیثی شیعه که به موضع‌گیری‌های اهل بیت(ع) درباره قرآن پرداخته، کتاب کافی اثر ابوجعفر محمد بن یعقوب کلینی(م 329 ق) است. کلینی در اصول، روایاتی را به کتاب فضل القرآن اختصاص داده است. در این کتاب چهارده باب و صد و بیست و چهار روایت در موضوعات مختلف، گردآوری شده است. بر این تعداد، روایاتی افزوده می‌شود که از چند طریق، کلینی آن‌ها را نقل کرده یا در کتاب الدعاء، همین اصول را آورده، و یا به مناسبت‌های مختلف در ابواب و کتب دیگر، روایاتی در تفسیر قرآن از اهل بیت(ع) نقل کرده است. نکته مهم آنکه در بررسی روایات مربوط به قرآن در این کتاب، تنها نباید به کتاب فضل القرآن بسنده کرد و روایات هم محدود به این ابواب نیست، بلکه دایره احادیث قرآنی فراتر از کتاب اصول و کتاب یاد شده است. در فروع و روضه کافی نیز روایات بسیاری وجود دارد که به گونه‌ای در پیوند با مسائل و موضوعات فضیلتی و تفسیری است. از سوی دیگر، کتاب کافی از نخستین آثاری است که به لحاظ تاریخی، نشان از توجه و اهتمام به مسائل یاد شده دارد و متأسفانه درباره آن، نگاهی جامع و تحلیلی انجام نیافته است. در این تحقیق، هدف آن است که جایگاه مکتب قرآن‌شناسی اهل بیت(ع) و منزلت قرآن در نظر آنان، در پرتو این روایات که مشتمل بر جایگاه، ویژگی‌ها، تعلیم و اوصاف قرآن از منظر اهل بیت(ع) و سیره عملی آنان نسبت به قرآن و مسائل دیگر است، تحلیل و بررسی و قدر و منزلت این روایات بر اساس واقعیات موجود و آسیب‌های احتمالی نمایانده شود.

کلیدواژه‌های مقاله :قرآن‌شناسی اهل بیت(ع)، منزلت قرآن، جهت‌گیری روایات قرآنی، آسیب‌شناسی روایات، انحصار در تفسیر