محمد بن احمد شیبانی محدثی از مکتب ری در نسل مشایخ شیخ صدوق

نشریه : حدیث پژوهی

نویسنده : پديدآورنده : فرهنگ مهروش

سال اول / شماره پیاپی 2 / صفحه 171-196

چکیده :

عمدۀ منابع رجالی، محمد بن احمد شیبانی را چونان یک راوی ناشناس از مشایخ شیخ صدوق شناسانده‌اند که از او جز روایاتی در ضمن آثار شیخ صدوق، اثری بر جا نمانده است. این مطالعه بنا دارد با آزمون روش‌های مختلف نقد متون، داده‌های تاریخی پنهان در همین اندک شواهد بازمانده را استخراج کند و از این طریق، روشی نو برای شناسایی راویان تأثیرگذار و ناشناس جهان اسلام جوید؛ راویانی اثرگذار در بوم‌هایی که گذشت زمان، بقایای وجود تعالیم و مکاتبشان را محو کرده است.

کلیدواژه‌های مقاله :محمد بن احمد سنانی، محمد بن احمد شیبانی، احمد بن محمد شیبانی، احمد بن محمد سنانی، راویان مُکـَتّـِب، استطاعت، ابوعبدالله رازی