جایگاه گوینده در اعتبار گفتار از دیدگاه احادیث

نشریه : حدیث پژوهی

نویسنده : پديدآورنده : سید حسن اسلامی اردکانی

سال اول / شماره پیاپی 1 / صفحه 167-179

چکیده :

احادیث متعددی که بر تفکیک بین شخص گوینده و گفتارش تأکید می‌کنند، بیان کننده فهم اصل سخن و ارزیابی آن بدون توجه به گوینده است. در مقابل این احادیث، روایات دیگری وجود دارد که به توجه به گوینده و شناخت دقیق او دلالت می‌کند؛ به این معنا که هر سخنی را از هر کسی نپذیریم. نویسنده در این مقاله می کوشد به بررسی این دو دسته احادیث پرداخته و آن را در سه حوزه مختلف، تقسیم و تحلیل و استنتاج کند. نتیجه این بررسی آن است که هر گروه از این احادیث بر بعد خاصی تأکید دارند که از مجموع آنها می توان به سه بعد اشاره کرد: 1. بعد معرفتشناختی 2. بعد روانشناختی 3. بعد رفتارشناختی.

کلیدواژه‌های مقاله :گفتار، گوینده، سخن سنجی، منزلت گوینده سخن، اخلاق سخن