بازتاب هنر تصویر بر سبک نامه‌های امام علی(ع) به معاویه

نشریه : پژوهشنامه نهج البلاغه

نویسنده : پديدآورنده : مریم جلیلیان
پديدآورنده : محمد خاقانی اصفهانی
پديدآورنده : منصوره زرکوب

سال دوم / شماره پیاپی 4 / صفحه 1-18

چکیده :

تصویرپردازی یکی از مؤثرترین شیوه‌های بیان ادبی است. امام علی(ع) از تصویر هنری به ­عنوان ابزاری برای بیان اندیشه‌های دینی استفاده کرده و در پرتو آن معانی و مفاهیم انتزاعی را در قالب‌ عباراتی محسوس و عینی تجسم بخشیده ­اند. در این نوشتار، پس از بیان مفهوم تصویر و عوامل مؤثر بر آن، تصویرپردازی را در نامه‌های امام(ع) به معاویه مورد بررسی قرار می‌دهیم.
از مهم‌ترین یافته‌های این پژوهش می‌توان به تأثیر عمده صور خیال در ترسیم تصاویر اشاره نمود، که از این میان به‌کار‌گیری تشبیهات حسی و انواع استعاره، سهم عمده‌ای را در خلق تصاویر داشته‌ است. علاوه بر این امام(ع) از ابزارهای مختلف دیگری نیز برای به تصویر کشیدن افکار خود بهره برده ­اندکه اغراق، توصیفات دقیق و تقابل تصاویر، از مهم‌ترین آنها به ­شمار می‌رود. همچنین نمی‌توان از تصاویر شنیداری و تأثیر موسیقی که در تکرار و هماهنگی صوت با معنا نمود یافته است غافل شد.

کلیدواژه‌های مقاله :امام علی(ع)؛ نامه‌های نهج‌البلاغه؛ تصویر؛ معاویه و سبک شناسی