ادوار استنباط از فعلِ معصوم در اندیشه شیعه

نشریه : حدیث حوزه

نویسنده : پديدآورنده : مهدی مردانی

سال هفتم / شماره پیاپی 15 / صفحه 5-23

چکیده :

فعلِ معصوم یکی از منابع مهم استنباط است و نقش مؤثری در کشف آموزه‎های دینی دارد. تحلیل استنادات انجام‎شده به فعلِ معصوم، از اهتمام اندیشمندان شیعه به این منبع استنباط حکایت می‎کند. پژوهش حاضر کوشیده است با نگرشی تحلیلی - تاریخی، میزان کارآمدی فعلِ معصوم در استنباط آموزه‎های دینی را بنمایاند و تطوّر کارایی این منبعِ استنباط در دوره‌های مختلف را نشان دهد. برآیند ارجاعات انجام گرفته به فعلِ معصوم نشان می‎دهد این مؤلفۀ حدیثی در سه دورۀ مختلف مورد توجه اهل بیت علیهم السلام ، اصحاب و عالمان شیعه بوده و منبع استنباط بوده است. در این میان، بسامد استنادات انجام‎گرفته به افعال نبوی نسبت به دیگر معصومان، نشان‎دهنده نقش برجسته پیامبر اسلام در اندیشه شیعه است.

کلیدواژه‌های مقاله :سنّت فعلی، سیره معصومان، استناد به فعلِ معصوم، تاریخ استنباط، حدیث شیعه