رمان تاریخی عذراء قریش اثر جرجی زیدان، الگوی حقانیت امام علی(ع)

نشریه : پژوهش نامه علوی

نویسنده : پديدآورنده : عسگر بابازاده اقدم

سال ششم / شماره پیاپی 11 / صفحه 25-44

چکیده :

نگارنده در نوشتار پیش رو بر آن است که قضایای دورة خلیفة سوم و بعد از آن خلافت امام علی (ع) و مسائل مربوط به آن را از منظر رمان تاریخی برجستة عذراء قریش نوشتة جرجی زیدان، نویسندة معاصر مسیحی لبنانی، بررسی کند. آن‌چه از تورّق و جست‌وجوی این داستان به دست می‌آید این است که امام علی (ع) شخصیت منحصر به فردی است که علاوه بر جایگاه ویژه‌اش در بین مذاهب مختلف اسلامی، در بین پیروان ادیان دیگر نیز جایگاه والایی دارد. نویسندة داستان مذکور با سه رویکرد عمومی نقش مروان بن حکم در حوادث دورة خلیفة سوم، ماجرای قتل عثمان و خلافت امام علی (ع)، و حوادث بعد از آن این رمان را نوشته است. بنابراین، در گفتار حاضر با محور قرار دادن این سه رویکرد حوادث از زبان شخصیت اصلی آن (اسماء) بررسی شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :جرجی زیدان؛ اسماء؛ حقانیت؛ امام علی (ع)؛ عذراء قریش