بررسی تطبیقی توسعة اقتصادی متعارف و دیدگاه امام علی (ع)

نشریه : پژوهش نامه علوی

نویسنده : پديدآورنده : محمود عیسوی
پديدآورنده : مصطفی دلشاد تهرانی
پديدآورنده : ریحانه سمیعی

سال ششم / شماره پیاپی 11 / صفحه 81-102

چکیده :

امروزه اهمیت توسعة اقتصادی و نقش بارز آن بر هیچ‌کس پوشیده نیست، تا آن‌جا که می‌توان آن را از اولویت‌های دنیای امروز دانست. به‌ همین منظور در این نوشتار سعی شده است با نگاه به عملکرد حضرت علی (ع) به موضوعِ توسعة اقتصادی پرداخته شود. در نهایت هدف این تحقیق دانستن این موضوع بوده است که، اقتصاد روز دنیا تا چه میزان به این مبانی و اهداف نزدیک است؟ مطالعه در این خصوص نشان می‌دهد، مهم‌ترین مواردی را که محل تفاوت و ناهم‌خوانی بین توسعة اقتصادی مورد نظر امام (ع) با اقتصاد متعارف است باید ناشی از تفاوت در مبانی، اهداف، ارزش‌ها، آزادی اقتصادی و منافع فرد و جامعه دانست. هدف نهاییِ توسعه، در اقتصاد کنونی، در اغلب کشورها بر مبنای لذت و کسب ثروت است. اما از دیدگاه ارزشی امیرالمؤمنین (ع) رسیدن به توسعه خود وسیله‌ای است برای امکان حرکت به سوی کمال و هدف نهایی از خلقت.

کلیدواژه‌های مقاله :توسعة اقتصادی؛ علی (ع) و اقتصاد؛ اهداف توسعة اقتصادی؛ اقتصاد اسلامی؛ اقتصاد غرب