نفی رؤیت بصری، و اثبات درک قلبی خدا در کلام امام علی (ع)

نشریه : پژوهش نامه علوی

نویسنده : پديدآورنده : صمد عبداللهی عابد

سال چهارم / شماره پیاپی 8 / صفحه 60-80

چکیده :

انسان براساس فطرت خویش همیشه درپی رسیدن به خدای خویش است و نتیجۀ ‌‌این جست‌وجوها گاه به انحراف در شناخت معبود خود منجر شده است و او آن را همانند موجودات جسمانی تلقی کرده است که اعضای جسمانی دارد و قابل رؤیت است. در قرآن کریم، رؤیت خدا با چشم سر محال دانسته شده است و معصومین‌(ع) درجهت تبیین آن، بیاناتی فرموده‌‌اند که سخنان حضرت امیر(ع) درمیان آنها درخشش خاصی دارد. علی(ع) در برخی از فرموده‌های خود، درک خدا را با حواس منتفی دانسته است، چه از طریق چشم باشد و چه با حواس دیگر. گاه نیز به مصداق اعلای درک اشاره کرده و رؤیت بصری خدا را محال دانسته‌اند ولی گفته‌اند که ندیدن خدا نمی‌تواند دلیلی بر انکارش باشد. حضرت امیر(ع) در مجموعه‌ای از بیانات خود، علاوه بر رد امکان رؤیت بصری، رؤیت و درک قلبی را هم که مقصود از آن، رسیدن به کنه ذات باری‌تعالی است، منتفی اما درک قلبی او با حقایق ایمان، برهان و دلیل و علم و قدرتش را گاه ممکن دانسته‌اند؛ که تفاوت این دو دیدگاه اخیر در این است که در اولی درک ذات خدا منتفی و در دومی درک باری‌تعالی با آثار و صفاتش ممکن دانسته شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :خدا؛ رؤیت بصری؛ درک قلبی؛ علی (ع)؛ حقیقت ایمان