ویژگی‌های حکومت توسعه‌یافته در پرتو رهنمودهای امام علی(ع)

نشریه : پژوهش نامه علوی

نویسنده : پديدآورنده : علی اصغر سعد آبادی
پديدآورنده : علی اصغر پورعزت

سال چهارم / شماره پیاپی 7 / صفحه 33-52

چکیده :

بسیاری از کشور‌های درحال توسعه، به‌‌ویژه کشور‌های مسلمان مانند ایران اسلامی، به‌‌دنبال مدلی مناسب برای رسیدن به توسعۀ سیاسی پایدار هستند. جهان غرب، علی‌رغم موفقیت‌های فراوان در عرصۀ توسعه سیاسی، از بعد معنوی و انسانی دچار معضلات و مشکلات عدید‌ه‌ای در این حیطه است. آنچه سبب شد توسعۀ سیاسی در غرب با این مشکلات مواجه شود، نگاه تک‌بعدی و مادی غرب به انسان و خواسته‌های او است. مدل‌های پیاده‌‌شده در کشور‌های پیشرفتۀ غربی را نمی‌توان عیناً در کشور‌های درحال توسعه پیاده کرد؛ زیرا این مدل‌ها علاوه بر نگاه تک‌‌بعدی به انسان، پیش‌زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی این کشور‌ها را نیز درنظر نمی‌گیرند. از این حیث، هر ملت به یک مدل جامع مطابق با ارزش‌ها و هنجار‌های خود نیاز دارد. با توجه به انطباق فرموده‌های امام علی(ع) با مسائل فرهنگی، اجتماعی و مذهبی کشور ما، به‌‌نظر می‌رسد توسعۀ علوی را می‌توان به‌‌عنوان مدلی مادر، جهت رسیدن به توسعۀ سیاسی پایدار درنظر گرفت. در پژوهش حاضر سعی شده است با استفاده از مدل سه‌‌شاخگی (3C)، اهداف و شاخص‌های توسعۀ سیاسی در سه شاخۀ اصلی رفتاری، ساختاری و زمینه‌ای از دیدگاه امام علی (ع) به روش توصیفی ـ تحلیلی بررسی و سپس با تحلیل متون و گردآوری اطلاعات به شیوۀ غیر‌مستقیم کتابخانه‌ای و اسنادی، مدلی از توسعۀ سیاسی پایدار منطبق با فرموده‌های امام علی (ع) ارائه شود.

کلیدواژه‌های مقاله :توسعۀ سیاسی پایدار؛ شاخص‌های توسعۀ سیاسی پایدار؛ اهداف توسعۀ سیاسی پایدار؛ امام علی(ع)