بررسی تطبیقی غدیریه بولس سلامه و عبدالمسیح انطاکی

نشریه : پژوهش نامه علوی

نویسنده : پديدآورنده : سید محمد رضی مصطفوی نیا
پديدآورنده : محمود رضا توکلی محمدی
پديدآورنده : رحمان نیکنام

سال سوم / شماره پیاپی 6 / صفحه 101-124

چکیده :

بی‌شک واقعۀ غدیر یکی از مهم‌ترین رویدادهای تاریخ اسلام به‌شمار می‌رود؛ چراکه در آن، یکی از مهم‌ترین مسائل جامعۀ اسلامی، یعنی خلافت و جانشینی پیامبر(ص)، مشخص می‌شود. دربارۀ غدیر و اتفاقات این واقعه بسیار سخن گفته‌اند. این حادثه را بسیاری از مورخان در کتاب‌های تاریخی خود ثبت کرده‌اند؛ همچنین، در احادیث نقل‌شده از ائمه (ع) اشاراتی به این واقعه شده است. بسیاری از شاعران نیز این واقعه را درقالب شعر ثبت کرده‌اند که درمیان آنها، شاعران مسیحی هم وجود دارد. در این مقاله، این مسئله با تحلیل دو قصیدۀ غدیریه از دو شاعر مسیحی(بولس سلامه و عبدالمسیح انطاکی) بیان می‌شود. هر دو شاعر در قصاید خود:
1. تاریخ و حقایق تاریخی را مدنظر قرار داده و تاریخ را بیشتر از تخیل در اشعار خود وارد کرده‌اند،
2. جزئیات این واقعه (مواردی مانند میزان گرما، انبوه جمعیت، وجود نگرانی در چهرۀ پیامبر(ص)) را نیز توصیف کرده‌اند،
3. به آیات قرآن، احادیث، و حوادث تاریخی اشاره کرده‌اند،
4. عاطفۀ شعری را صادقانه در اشعار خود به‌کار برده و در بیان احساسات خود موفق بوده‌اند.

کلیدواژه‌های مقاله :امام علی (ع)؛ غدیر خم؛ ادب عربی؛ بولس سلامه؛ عبدالمسیح انطاکی