پیامدها و دستاوردهای حکومت امام علی(ع)

نشریه : پژوهش نامه علوی

نویسنده : پديدآورنده : فرزانه دشتی
پديدآورنده : علی اکبر امینی

سال سوم / شماره پیاپی 5 / صفحه 23-45

چکیده :

پس از حکومت نبوی حکومت امام علی (ع) است که به‌رغم مدت زمان کوتاهش پیامدها و آثار فراوانی را برای جامعه بشری به‌همراه داشته است. رفتار و نگرش سیاسی ایشان به‌گونه‌ای بوده است که نه‌فقط برای مسلمانان بلکه برای تمام دوره‌ها و حکومت‌ها به‌مثابه الگویی به‌کار گرفته می‌شود تا بشر به‌واسطه آن مسیر سعادت و خوشبختی را طی کند. رفتارها و ویژگی‌هایی مانند صراحت، پاسخ‌گویی و حساب‌پس‌دهی، حاکمیت عامه، عدالت و برابری، انتخابات آزاد، شایسته‌سالاری، و حاکمیت قانون، که امروزه مورد توجه بسیاری از اندیشمندان علوم اجتماعی و سیاسی قرار گرفته‌اند، در اندیشة سیاسی و حکومت آن امام جایگاه ویژه‌ای داشته‌اند. بنابراین، با توجه به اهمیت این مسئله، ضرورت بازنگری در اندیشه‌های امام علی (ع)، با توجه به نگرش الهی و انسان‌مدارانه آن حضرت احساس می‌شود؛ چراکه حکومت علوی در طی مدت کوتاه خویش، همة آن‌چه را بر عهده گرفته بود، محقق ساخت. ما می‌کوشیم که با درک آثار و پیامدهای حکومت امام علی (ع) فضای مناسب‌تری را برای رشد و بالندگی آحاد مردم در جامعه ترسیم و فراهم کنیم.

کلیدواژه‌های مقاله :مشارکت عامه؛ مشارکت و نقش زنان در حکومت؛ پاسخ‌گویی و حساب‌پس‌دهی صریح؛ عدالت‌گستری؛ محک‌زنی