نقش یهودیان در انحراف جامعه عصر خلفا و مقابله با امام علی(ع)

نشریه : پژوهش نامه علوی

نویسنده : پديدآورنده : سید محمد جعفر میر جلیلی

سال دوم / شماره پیاپی 4 / صفحه 105-124

چکیده :

یهودیان در نیم قرن اول هجری منشأ اقدامات فرهنگی گوناگونی بودند و بر کل جامعه اسلامی تأثیر گذاشتند. مناسبات سیاسی و اجتماعی یهودیان با مسلمانان و روابط یهودیان با اعراب ساکن جزیره العرب، از یک‌طرف، و سطحی‌نگری عمومی و ناتوانی سه خلیفه اول از ارائه الگوی مورد نظر اسلام، از سوی دیگر، فرهنگ اسلامی را با چالشی جدی مواجه ساخت و باعث جلب اعتماد عمومی به بزرگان این قوم شد. با بهره‌برداری یهودیان از این موقعیت هویت جمعی تغییر کرد و جامعه به‌سمت عرف‌گرایی پیش رفت و اشاعه عقاید خرافی باعث تحریف حقایق و تغییر وضع فرهنگی ـ اجتماعی جامعه شد. تغییری که نقش مهمی در تحولات فرهنگی و اجتماعی و سیاسی نیم قرن اول هجری ایفا کرد. سیاست‌مداران این قوم برای پیشبرد اهداف خود مواضعشان را تغییر دادند و بدنه قدرت را متأثر کردند. آنان با تأمین مطالب مورد نیاز قصه‌گویان بر افکار عمومی و حکومت تأثیرگذار بودند.

کلیدواژه‌های مقاله :امام علی(ع)؛ سه خلیفه اول؛ مواضع فرهنگی؛ عرف‌گرایی؛ قرن اول هجری