نظارت و مبانی آن در نظام و اندیشه علوی

نشریه : پژوهش نامه علوی

نویسنده : پديدآورنده : بهرام اخوان کاظمی

سال دوم / شماره پیاپی 3 / صفحه 1-19

چکیده :

نظارت از موضوعات بسیار مهم در کلیۀ نظام‌های سیاسی و مدیریتی است و با توجه به این اهمیت، در این نوشتار تلاش شده است با تأمل در آیات قرآنی و سیرۀ نبوی در این‌باره، جایگاه و مبانی نظارت و ویژگی‌های آن در نظام سیاسی و اندیشۀ علوی پژوهش ‌شود و این مدعا اثبات شود که در اندیشه و نظام علوی به مفهوم با اهمیت نظارت در ذیل موضوع امر‌‌ به‌معروف و نهی‌از‌منکر توجه بسیار شده است و برای انجام کنترل‌ها و بازرسی‌های سیاسی و اجتماعی از دو ساز و کار لازم و ملزوم نظارت درونی و بیرونی در تحدید و کنترل قدرت بهره‌گیری می‌شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :قرآن؛ اندیشۀ علوی؛ نظارت درونی؛ نظارت بیرونی؛ امر‌‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر؛ نظام اسلامی