بررسی و تحلیل مواضع مخالفان در برابر اصلاحات سیاسی دوران خلافت امام علی(ع)

نشریه : پژوهش نامه علوی

نویسنده : پديدآورنده : محمدعلی چلونگر

سال اول / شماره پیاپی 1 / صفحه 31-62

چکیده :

امام علی(ع) بعد از رسیدن به خلافت، مهم‌ترین و اصلی‌ترین برنامه خویش را اجرای اصلاحات برای بازگشت جامعه به سنّت و جامعه نبوی قرار داد. رسوبات باقیمانده از جاهلیّت و سنّت‌ها و تحوّلات بعد از رحلت رسول الله(ص)، مانعی بر سر راه امام برای تحقق اصلاحات بود. این موانع مؤلّفه‌های متعدّدی داشت که بخشی به جامعه قبایلی و نگرش‌های حاکم در جامعه و بخشی دیگر مجموعه تحوّلات دوران خلفای قبل از امام علی(ع) باز می‌گشت. در مقاله حاضر، این مؤلّفه‌ها بررسی و تحلیل می شود.

کلیدواژه‌های مقاله :امام علی(ع)؛ اصلاحات علوی؛ موانع اصلاحات؛ گروه‌های منزلتی؛ سیاست علوی