معیارهای شیعه شناسی

نشریه : علوم و معارف قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : محمد رضا جدیدی نژاد

سال اول / شماره پیاپی 1 / صفحه 7-15

چکیده :

در برخی منابع اهل سنت، به افراد زیادی نسبت تشیع داده شده است که رد پایی از آنان در کتاب های شیعه نیست.

کلیدواژه‌های مقاله :اصول مذهب تشیع و تسنن، فرق الشیعه، سنیان رقیق المذهب، رجال، تاریخ شیعه