بازشناسی، گونه ها و ویژگی های نگاشته علمی-اطلاع رسانی با گرایش به نوشتارهای حدیثی

نشریه : علوم و معارف قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : محمد مهدی احسانی فر

سال اول / شماره پیاپی 1 / صفحه 16-32

چکیده :

نگارش مقالات حدیثی، از روش های رایج نشر حدیث است. برای نگاشتن قالب های گوناگونی وجود دارد.

کلیدواژه‌های مقاله :گونه های مقالات، دانش های شفاهی، مقاله نویسی، علوم و معارف حدیث، روش شناسی