خواص غذایی - درمانی خرما در آموزه های دینی و تطبیق آن با علم بشری

نشریه : علوم و معارف قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : صهیب تقوی

سال اول / شماره پیاپی 1 / صفحه 33-40

چکیده :

یکی از توصیه های آموزه های اسلام، درباره مصرف خرما و خواص شفابخش آن است.

کلیدواژه‌های مقاله :خرما، روایات طبی پیامبر(ص)، خواص تغذیه ای، خواص دارویی