تحلیل روانی شخصیت مؤمن از بُعد رفتاری در آیات و روایات

نشریه : علوم و معارف قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : الله رضا اکبری

سال اول / شماره پیاپی 1 / صفحه 77-98

چکیده :

در قرآن کریم و روایات، ایمان به همراه عمل صالح آمده و مومن واقعی پای بند به دستورات الهی معرفی شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :مومن، تقوا، ایمان، عمل صالح، معارف قرآن و حدیث