گونه‌شناسی آسیب‌های اخبار عاشورا

نشریه : مطالعات قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : سید رضا مؤدب
پديدآورنده : علی ملاکاظمی

سال هفتم / شماره پیاپی 13 / صفحه 29-54

چکیده :

به علت آمیخته شدن اخبار سرّه و ناسره در روایت تاریخی کربلا،‎‎اظهار نظر در این خصوص ‏سخت دشوار شده و نیز تحقیق در مورد آن ضروری گشته؛‎‎خصوصاً که در طول تاریخ،‎‎عنایت به ‏آن حادثه عظیم و نگارش تاریخ آن جدی‌تر از سایر رخدادها بوده و بدین جهت آثار متعددی در ‏این باره نوشته شده است.‏‎‎با این وجود، از بسیاری از آن تواریخ اثری نیست و آنهایی هم که ‏موجود است بر اثر عوامل متعددی دچار آسیب گردیده‌اند.
هدفی که در این مقاله دنبال می‌شود، ‏آن است که با مطالعه روشمند پیرامون اخبار و روایات تاریخی حادثه عاشورا، آسیب‌هایی که ‏تاکنون این اخبار و روایات را در میان منابع اصلی (منابع هفت قرن نخست) فرا گرفته، شناسایی ‏و راه‌کارهای لازم جهت تنزیه این اخبار و روایات برای ارائه یک تاریخ درست از حادثه عاشورا ‏معرفی شود.‏
بدین جهت در این مقاله ضمن ذکر آسیب‌های مصدری و متنی در اخبار عاشورا، برای هر یک ‏نمونه‌ای ذکر شده و به تحلیل و شناخت گونه‌های آسیبی آن از نظر محدثان پرداخته شده است.‏

کلیدواژه‌های مقاله :امام حسین(ع)؛ عاشورا؛ مقتل؛ آسیب‌شناسی؛ نقد حدیث