سیره معصومان (علیهم السلام) در مواجهه با اهانت کنندگان

نشریه : مطالعات قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : میثم مطیعی
پديدآورنده : سید مجتبی عزیزی

سال هفتم / شماره پیاپی 13 / صفحه 81-103

چکیده :

مقاله حاضر در دو بخش به بررسی سابقه اهانت به اولیاء الهی در حدیث و روایات تاریخی و نیز سیره معصومان در مواجهه با ‏اهانت کنندگان می‌پردازد. از این رو تلاش شده تا نشان داده شود که همواره در مقابل دعوت به حق، گروهی از معاندان از طریق ‏اهانت، قصد تخریب و ایجاد مانع در برابر اعتلای کلمه حق را داشته‌اند. با تدبر در شیوه متفاوت برخورد معصومان با اهانت‌ها، ‏سعی شده تا شیوه آن بزرگواران در مواجهه با این گونه اهانت‌ها استخراج گردد تا راهنمای مؤمنین در برخورد با اهانت‌ها و ‏اهانت کنندگان به مقدسات دینی باشد.‏
نتایج این بررسی نشان می‌دهد که شیوه معصومان در مواجهه با سیل توهین‌ها گاهی پرهیز از دامن زدن به اهانت‌ها و گاهی نفی ‏رویکرد تلافی جویانه بوده است، و نیز گاه سعی بر رفع بهانه‌های اهانت بوده و ضمن تشویق به شناخت اهداف دشمن، تلاش ‏کرده‌اند تا مسئله اهانت به مانعی در برابر تبلیغ دین و انجام وظایف دینی تبدیل نشود.‏

کلیدواژه‌های مقاله :اهانت؛ سب؛ سیره معصومان(ع)؛ مقابله با توهین