تحلیل انتقادی روش و منابع تفسیری محمد عزّت دروزه در تفسیر تنزیلی الحدیث ‏

نشریه : مطالعات قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : علی اکبر شایسته نژاد

سال هفتم / شماره پیاپی 13 / صفحه 125-149

چکیده :

اختلاف روش و نوع بهره‌گیری از منابع تفسیری، موجب پدید آمدن تفاسیر گوناگون شده است. روش غالب مفسران، تفسیر ترتیبی است و در تفسیر خود از آیات قرآن، و از منابع برون متنی مانند روایات و علوم قرآنی بهره جسته‌اند. «محمد عزّت دروزه» از علمای فلسطینی و مجاهد اهل سنت، مدعی است که تفسیر «الحدیث» را با اقتباس از قرآن امام علی(ع)، به شیوه تنزیل سوره‌ای تدوین کرده و مانند همه مفسران از منابع مذکور بهره جسته است.
این نوشتار پس از آسیب‌شناسی روش تفسیر تنزیلی، به بررسی شیوه استفاده دروزه از آیات قرآن در تبیین مفهوم واژه‌ها، سیاق و نظم آیات و همچنین شیوه بهره‌گیری وی از منابع برون متنی مانند احادیث، مکی و مدنی و اسباب نزول پرداخته است. این مقاله از نوع پژوهش‌های بنیادی است و نگارنده تلاش دارد تا با توصیف و تحلیل منابع تفسیر الحدیث، برخی امتیازات و کاستی‌های آن را نشان دهد.

کلیدواژه‌های مقاله :محمد عزّت دروزه؛ تفسیر الحدیث؛ تفسیر تنزیلی؛ منابع تفسیر؛ تفسیر اجتهادی