راهبردها و راهکارهای رسانه‌ای انس با قرآن در شرایط جنگ نرم ‏

نشریه : مطالعات قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : محسن موحدی

سال سوم / شماره پیاپی 5 / صفحه 29-64

چکیده :

هدف از این مقاله، بررسی راهبردها و راهکارهای رسانه‌ای انس با قرآن در شرایط جنگ نرم، می‌باشد. بدین منظور با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع کتابخانه‌ای و با مراجعه به اسناد و مدارک موجود، تعریف مفاهیم کلیدی مانند راهبرد و بررسی پیشینه تحقیق در مورد انس با قرآن، بر اساس مدل «سوات»، سوالات چهارگانه بررسی راهبردها و راهکارهای انس با قرآن بر اساس نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدات پیش روی رسانه‌ها در شرایط جنگ نرم؛ مطرح گردید.
مطالعه شگردهای دشمن در جنگ نرم از ابعاد مختلف فرهنگی، مذهبی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و همچنین ابزارهای مورد استفاده در این جنگ مانند: مجلات و کتب، شبکه‌های ماهواره، اینترنت، اسباب بازی و... و طرح آن‌ها در قالب چهار دسته راهبرد اعم از تدافعی، تهاجمی، رقابتی و محافظه کارانه؛ راهکارهای مدنظر را رهنمون می‌گردد. نتیجه چنین راهکارهایی به ضرورت برنامه‌ریزی میان مدت و بلند مدت در خصوص مقابله با جنگ رسانه‌ای نظام سلطه و اجرای جنگ رسانه‌ای علیه آن، ارتقاء سطح فعالیت‌های رسانه‌ای و بهره‌گیری از فناوری برتر رسانه‌ای و امکانات نوین ارتباطی در جهت مقابله با هجوم رسانه‌ای و... منجر می‌شود.

کلیدواژه‌های مقاله :قرآن کریم؛ رسانه؛ جنگ نرم؛ انس با قرآن؛ راهبرد؛ راهکار