حوزۀ معنایی نام‌های گناه در قرآن کریم و نقد ترجمه‌های فارسی بر اساس آن

نشریه : مطالعات قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : هادی رهنما

سال اول / شماره پیاپی 2 / صفحه 113-147

چکیده :

در فرایند ترجمه قرآن کریم ترجمه واژگان کلیدی قرآنی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا این واژگان نظام معنایی و جهان‌بینی قرآن کریم را شکل می‌دهد. میزان توفیق مترجم در این مرحله، هم به فهم دقیق و انتخاب درست او در برابریابی واژگان و حفظ یکدستی و نظام‌مندی در کار ترجمه باز‌می‌گردد و هم به اینکه زبان ترجمه و برابرهایی را که انتخاب کرده تا چه اندازه توانسته است نقش و روابطی را که میان مفاهیم کلیدی قرآنی هست، بازتاباند. روش حوزه‌های معنایی که در اینجا معرفی شده و در مورد حوزه‌ معنایی نام‌های گناه در ترجمه‌های فارسی مورد آزمون قرار گرفته است، می‌تواند زمینۀ دست یافتن به ترجمه‌‌های دقیق و نظام‌مند را فراهم کند و نیز می‌تواند در نقد روشمند ترجمه‌های موجود کارآمد باشد.
مقاله حاضر همچنین به دنبال آن است تا نشان دهد مطالعه تطبیقی حوزه‌های معناییِ مفاهیم دینی در ترجمه‌های فارسی قرآن کریم می‌تواند یکی از روش‌های مؤثر به منظور دست‌یابی به شاخص‌ها و سیر تطور اندیشۀ دینی ایرانیان در مواجهه با قرآن کریم باشد.

کلیدواژه‌های مقاله :قرآن کریم؛ حوزه‌های معنایی؛ ترجمه‌های فارسی؛ ذنب؛ إثم؛ خطیئه؛ جُناح؛ گناه؛ بزه