محمد بن يعقوب كلينى - صفحه 141

محمد بن يعقوب كلينى ۱

عزيزاللّه عطاردى

چكيده

اين نوشتار دراز دامن ـ كه بخشى از كتاب مشايخ فقه و حديث در جماران، كلين و درشت است ـ به بررسى ابعاد مختلف زندگى كلينى پرداخته و سخن خود را با گزارش گفته ها و نوشته هاى رجاليان و اصحاب تراجم درباره وى آغاز كرده است. كلينى در بغداد و مقبره كلينى، آثار و تأليفات كلينى، سخنان او در مقدمه الكافى، شروح و حواشى الكافى، و ترجمه ها و چاپ هاى الكافى و اساتيد و شاگردان كلينى از ديگر مطالب اين مقاله است.
محدث بزرگوار فقيه عظيم الشأن ابو جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق كلينى رازى مشهور به ثقه الاسلام و مكنى به ابو جعفر يكى از مشاهير محدثان شيعه و اعاظم علماى اماميه در قرن چهارم هجرى بودند، شرح حال آن عالم جليل القدر در كتب رجال و سلسله راويان اخبار و آثار اهل بيت عليهم السلام آمده است.
مؤلفان و مصنفان كتب رجال و تذكره نويسان از عصر شيخ ابو جعفر طوسى تا عصر حاضر و در همه اعصار و زمان و شهرها و ولايات شيعه از وى تجليل و تكريم نموده و او را به صفات برجسته و اخلاق حسنه، عدالت، وثاقت، امانت و فقه ياد مى كنند و او را به وفور علم، ادب، ديانت، فضيلت و اخلاص در عمل ستوده اند.

1.مشايخ فقه و حديث در جماران، كلين و درشت، عزيزاللّه عطاردى، تهران: عطارد، اول، ۱۳۷۳ ش. ص ۶۵ـ۱۲۴.

صفحه از 178