محمد بن يعقوب كلينى - صفحه 142

سخنان علماء رجال درباره كلينى

شيخ الطائفه ابو جعفر محمد بن حسن طوسى رحمه الله در فهرست خود گويد: محمد بن يعقوب كلينى مكنى به ابو جعفر از ثقات محدثان و عارفان به اخبار بود، او كتاب هاى زيادى تأليف كرده كه يكى از آنها كافى است، اين كتاب مشتمل بر سى كتاب مى باشد نخستين كتاب آن عقل و آخر آن كتاب روضه است.
ما روايات و اخبار كلينى را از شيخ ابو عبداللّه مفيد و او از جعفر بن محمد بن قولويه و او نيز از كلينى روايت مى كند، و همچنين از حسين بن عبيداللّه و ابو عبداللّه احمد بن ابراهيم صيمرى و ابو محمد هارون بن موسى و ابو الفضل محمد بن عبداللّه شيبانى كه همه از ابو جعفر كلينى روايت كرده اند نقل مى كنيم. ۱
ابوالعباس نجاشى در رجال خود گويد: ابو جعفر كلينى محمد بن يعقوب بن اسحاق شيخ اماميه و شيعه در رى بود، او در ميان شيعيان با عزت و جاه زندگى مى كرد و رياست مشايخ ما با او بود، كلينى در نقل حديث موثق و مورد اعتماد راويان و محدثان قرار داشت همگان به وى اطمينان داشتند و اخبار و احاديث او را ضبط مى كردند.
او كتاب بزرگى را كه به كلينى معروف و به كافى نامگذارى شده تأليف نمود، و مدت بيست سال روى آن كتاب كار كرد، آغاز آن كتاب عقل و پايان آن كتاب روضه مى باشد، ما كتب او را از طريق ابو عبداللّه مفيد روايت مى كنيم. ۲
علامه حلى در خلاصه سخنان نجاشى را درباره او نقل مى كند و چيزى بر آن نيفزوده، و سخنان نجاشى را درباره كلينى مورد تأييد قرار داده است. ۳
ميرزا عبداللّه افندى در رياض العلماء گويد: ابو جعفر محمد بن يعقوب كلينى رازى از بزرگان اصحاب ما در رى و شيخ و مقتداى آنها بود، او در نقل حديث موثق و مورد اعتماد فقهاء قرار داشت، او كتاب كافى را در مدت بيست سال تأليف كرد و در

1.فهرست شيخ، ص ۱۶۱.

2.رجال نجاشى، ص ۳۷۷.

3.خلاصة، ص ۷۱.

صفحه از 178