كلينى - صفحه 225

كلينى ۱

على دوانى

چكيده

اين مقاله، اولين مقاله از سلسله مقالاتى است كه با عنوان مفاخر مكتب اسلام از سوى نويسنده منتشر شده است. وى پس از بيان اهميت نگاشتن زندگى نامه مفاخر اسلام، به زندگى كلينى پرداخته و از موقعيت كلينى در عالم اسلام، ديدگاه اهل سنت درباره وى، تأليفات كلينى، كتاب الكافى، استادان، شاگردان و وفات او سخن به ميان آورده است . نويسنده پس از آن كه زندگى نامه علماى ديگر را نوشته و آنها را در اين نشريه چاپ كرده است در صدد برآمده تا همه زندگى نامه ها را در مجموعه اى گرد آورد . بدين منظور كتاب مفاخر اسلام را تدوين نموده و زندگى نامه علماى ديگر را بر آن افزوده است .
در جهانى كه ما زندگى مى كنيم بسيارى از موضوعات علمى و فنى به ميزان ارزش واقعى خود مورد مطالعه و بررسى قرار گرفته است از موضوعاتى كه امروز مورد توجه نويسندگان واقع شده «بيوگرافى رجال» و شرح حال علما و دانشمندان و بحث از زندگانى و سر موفقيت آنان در راه رسيدن به كمالات است.
بررسى زندگانى دانشمندان بزرگ نه تنها ما را به يك سلسله مطالب سودمند

1.درس هايى از مكتب اسلام، سال اول (آذر ۱۳۳۷ ش)، شماره اول، ص ۴۷ ـ ۵۳.

صفحه از 232