ثقة الإسلام كلينى - صفحه 250

با اين كه آن چهار تن از فقها و محدثان بزرگ شيعه بودند و شيعيان آنها را به جلالت قدر مى شناختند، اما كلينى مشهورترين شخصيت عالى مقامى بود كه در آن زمان ميان شيعه و سنى با احترام مى زيست و به طور آشكار به ترويج مذهب حق و نشر فضايل اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام همت مى گماشت.
عموم طبقات او را به راستى و درستى گفتار و كردار و احاطه كامل بر احاديث و اخبار مى ستودند طورى كه نوشته اند شيعه و سنى در اخذ فتوا به او مراجعه مى كردند و در اين باره مورد وثوق و اعتماد هر دو فرقه بود.
وى در امانت، عدالت، تقوا و فضيلت و حفظ و ضبط احاديث، كه همه از شرايط يك فرد محدث موثق جامع الشرايط است، سر آمد روزگار بود.

در نظر انديشمندان

1. نجاشى مى گويد:
او در زمان خود، شيخ و پيشواى شيعه در شهر رى بود و حديث را از همه بيشتر ضبط كرده و بيشتر از همه مورد اعتماد است.
2. ابن طاووس گويد:
توثيق و امانت شيخ كلينى مورد اتفاق همگان است.
3. ابن اثير گويد:
او به فرقه اماميه در قرن سوم زندگى تازه اى بخشيد و عالم بزرگ و فاضل مشهور در آن مذهب است.
4. ابن حجر عسقلانى گويد:
كلينى از رؤسا و فضلاى شيعه در ايام مقتدر عباسى است.
5 . محمد تقى مجلسى گويد:
حق اين است كه در ميان علماى شيعه مانند كلينى نيامده است و هر كس در اخبار و ترتيب كتاب او دقت كند، درمى يابد كه از جانب خداوند مورد تأييد بوده است.

صفحه از 254