ثقة الإسلام كلينى - صفحه 251

اساتيد

ثقة الإسلام كلينى از محضر بزرگ مردانى بهره برده كه هر يك در عصر خود از نوابغ روزگار به شمار مى رفتند. برخى از آنها عبارت اند از:
1. ابو الحسن محمد بن اسدى كوفى،
2. احمد بن محمد بن عيسى اشعرى،
3. احمد بن ادريس قمى،
4. عبد اللّه بن جعفر حِميَرى،
5 . احمد بن محمد بن عاصم كوفى،
6 . حسن بن فضل بن زيد يمانى،
7 . محمد بن حسن صفار،
8 . سهل بن زياد آدمى رازى،
9 . محمد بن اسماعيل نيشابورى،
10. احمد بن مهران و... .

شاگردان

عده اى از فقها و محدثان بنام شيعه، كه مشاهير علماى ما در قرن چهارم هجرى در ايران و عراق بوده اند از جمله شاگردان كلينى به شمار مى روند؛ بزرگانى چون:
1. ابن ابى رافع،
2. احمد بن احمد كاتب كوفى،
3. احمد بن على بن سعيد كوفى،
4 . ابو غالب احمد بن محمد زرارى،
5 . جعفر بن محمد بن قولويه قمى،
6 . على بن محمد بن موسى دقاق،
7. محمد بن ابراهيم نعمانى، معروف به ابن زينب (ابن ابى زينب) كه از شاگردان مخصوص و نزديكان او بوده و كتاب الكافى را او نسخه بردارى كرده است.

صفحه از 254