الگوی نظری مداخله «انعطاف - نفوذناپذیری» در خانواده ‏درمان‏گری سیستمی معنوی برای مدیریت مرزهای خانواده بر اساس حدیث «العزیزة»

نشریه : فصلنامه علمی پژوهشی علوم حدیث

نویسنده : پديدآورنده : عباس پسندیده
پديدآورنده : مسعود جان بزرگی
پديدآورنده : مسعود آذربایجانی

سال بیست و سوم / شماره پیاپی 87 / صفحه 24-46

چکیده :

هدف این پژوهش بررسی الگوی نظری مدیریت ورودی سیستم خانواده بر اساس منابع اسلامی است. روش پژوهش در اعتبار سنجی روایات، دستورالعمل اعتبار منابع دارالحدیث بوده و در بررسی متن، با رویکرد توصیفی - تحلیلی، از روش عمومی فهم، و روش پیشرفته (شامل تجزیه و تحلیل محتوایی، و روش تحلیل متون متقابل) استفاده شده است. یافته پژوهش آن است که متون حدیثی با درجه اعتبار عالی، مدل «منعطف - نفوذناپذیر» را برای تعامل ناظر به شخص ثالث و تنظیم رفتار در برابر ورود عوامل بیرونی معرفی می‏ کند. نتیجه پزوهش آن‏که با استفاده از این مدل نظری می‏ توان به طراحی مداخله در سطوح مختلف آموزش، پیش‏گیری و درمان برای مدیریت ورودی خانواده اقدام و انسجام نظام خانواده را ارتقا داد.

کلیدواژه‌های مقاله :خانواده درمانی؛ خانواده‏ درمان‏گری سیستمی معنوی؛ مرزهای خانواده؛ اسلام؛ حدیث العزیزه