حکم عقل به ضرورت تعویل کلام خدا بر بیان حجت­ های خدا

نشریه : سفینه

نویسنده : پديدآورنده : اصغر غلامی

سال پانزدهم / شماره پیاپی 57 / صفحه 84-103

چکیده :

نگارنده دیدگاه میرزا مهدی اصفهانی در مورد رابطۀ قرآن با مبیّن را بر پایۀ تعویل قرآن بر منفصل توضیح می­ دهد. یعنی اینکه خداوند فهم مرادات کلام خود را به بیان حجت­ هایش وابسته کرده است. لذا هر کس فهم مراد خداوند را بخواهد، باید به حاملان علوم قرآن یعنی پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) رجوع کند. میرزای اصفهانی ادلّۀ خود را در کتاب مصباح الهدی چنین بیان می­ کند: 1. قرآن به لسان الوهیت است. لذا از یک سوی شبیه کلام بشر نیست و از سوی دیگر منبع هر علمی است و پیوسته جریان دارد و پایان نمی­ پذیرد. لذا اصل هر امری در قرآن است. 2. قرآن خطاب به پیامبر(ص) نازل شده است. 3. قرآن برای تربیت همگان در همه زمان ها نازل شده است. لذا باید بطون متعدد داشته باشد تا پاسخگوی نیاز همگان باشد. حکمت تعویل بر منفصل در قرآن، آن است که بطلان خلافت غاصبان را آشکار کند.

کلیدواژه‌های مقاله :اصفهانی، میرزامهدی؛ قرآن – تعویل بر منفصل؛ مصباح الهدی(کتاب)؛ ویژگی­ های قرآن – دیدگاه میرزا مهدی اصفهانی؛ خلافت غاصبان – بطلان آن.