بررسی تطبیقی دیدگاه های لغت‌شناسان و اهل بیت(ع) در معناشناسی واژه‌های قرآن

سال چهارم / شماره پیاپی 7 / صفحه 9-28

چکیده :

اهل‌بیت پیامبر آگاه‌ترین افراد به قرآن کریم بوده‌اند و یکی از نقش‌های آنان در تبیین قرآن مجید، بیان معنای کلمات آن است در نوشتار حاضر، با تمرکز بر احادیث تفسیری اهل‌بیت(ع) شش نقش ذیل برای معناشناسی واژه‌های قرآن استخراج شده است و بر این نکته تأکید شده که در اکثر قریب به اتفاق روایات مفرداتی منقول از اهل بیت(ع)، بیان معنای ظاهری الفاظ قرآن مقصود نیست؛ از این‌رو، معنای بیان شده برای کلمات قرآن در بیشتر این روایات، با معنای بیان شده در کتب لغت و تفاسیر عامه قابل جمع است.

کلیدواژه‌های مقاله :قرآن، اهل بیت(ع)، مفردات قرآن، معناشناسی، تفسیر اهل‌بیت(ع)