تأثیر ویژگی های زمانه بر صدور، فهم و تبيين روایات

نشریه : آموزه های حدیثی

نویسنده : پديدآورنده : محمد کاظم رحمان ستایش
پديدآورنده : حسین محققیان

سال اول / شماره پیاپی 2 / صفحه 33-55

چکیده :

دین اسلام به عنوان دین جاوید و آخرین دین الهی برای همۀ انسان هـا تـا قیامـت، قوانین ثابتی را پایه گذاری کرده است؛ اما با نگاه دقیق به برخـی مصـادیق معلـوم می شود که تغییرات و متغیرهای، یـک جامعـه در دوران خـاص در بیـان کیفیـت ّ آموزه ها تأثیرگذار است و نمی توان همـۀ آن آمـوزه هـا را در همـۀ زمـان هـا جـاری دانست.

کلیدواژه‌های مقاله :قضیۀ خارجیه، قضیۀ حقیقیه، قضیه فی واقعه، فضـای صـدور، تغییر فرهنگی، تأثیر زمان و مکان بر اجتهاد، فقه الحدیث.