بررسی شاخص‌های فرهنگ جهادی در انديشه مقام معظم رهبری

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : محمد زنگی آبادی
پديدآورنده : قاسم شبان نیا

سال بیست و ششم / شماره پیاپی 240 / صفحه 23-31

چکیده :

فرهنگ جهادی يک فرهنگ پيشرو و غيرايستا در جامعه اسلامي است و در صورت تحقق، مي‎تواند موانع مقابل انقلاب، نظام و جامعه اسلامي را از ميان بردارد. برای تحقق اين مهم، بايد شاخص‎‎های مطلوب آن را ارزيابی كرد و بعد از شناسايی، به عرصه اجرا درآورد. از مهم‌ترين شاخص‎‎های فرهنگ جهادی، می‎توان به بصيرت، عمل بهنگام، اخلاص، استقامت، تکليف‌مداری و اطاعت از رهبری اشاره كرد. اين نوشتار كوشيده است تا با تأکيد بر فرمايش‎هاي مقام معظم رهبری و با روش «توصيفي ـ تحليلي»، اين شاخص‌ها را بررسی كند. هدف اين پژوهش استخراج شاخص‌های «فرهنگ جهادی» از فرمايش‎های رهبر انقلاب است تا الگويی برای رفتارهای اجتماعی در نظام اسلامي، به‌ويژه در بخش سياسی، قرار گيرد. براي نمونه، اگر الگوی فرهنگ جهادی وارد حوزه فرهنگ سياسی ما شود شاخص‌های فرهنگ سياسي و مشارکت عمومي به گونه‌ای چشم گير رشد خواهد داشت. نتيجه اينکه شاخص‌های گفته ‌شده، که از مهم‌ترين شاخص‌های فرهنگ جهادی در نگاه مقام معظم رهبری است مي‌تواند نظام و جامعه اسلامي را براي رسيدن به سطح مطلوب ياری رساند.

کلیدواژه‌های مقاله :فرهنگ، جهاد، فرهنگ جهادی، شاخص‌ها.