الگوى تربيتى پيامبر اعظم(صلى الله عليه وآله)

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : ابوالفضل روحی

سال پانزدهم / شماره پیاپی 110 / صفحه

چکیده :

بشر در رفتار فردى و اجتماعى خود، هميشه از الگوهايى پيروى مى كند. اين الگوها گاه به دليل برخوردارى از ويژگى هايى ارزنده مى توانند راهنماى خوبى فراروى زندگى انسان ها باشند. اما در اين ميان، گاهى برخى افراد به دليل اشتباه در الگوبردارى، دچار انحرافات و كج روى در زندگى مى شوند. با بررسى ابعاد گوناگون زندگى پيامبر گرامى(صلى الله عليه وآله) و با توجه به كمال، جامعيت و جهان شمولى دين اسلام، مى توان ادعا كرد: اگر كسانى در زندگى خود به دنبال الگويى مطمئن باشند، نمى توانند الگويى مناسب تر از پيامبر اعظم(صلى الله عليه وآله) براى زندگى خود بيابند. اين الگو مى تواند ما را براى دست يابى به حيات طيّبه در رفتارهاى فردى و اجتماعى رهنمون شود و الگوى تربيتى بى بديلى به شمار آيد. اين نوشتار تلاش كرده است ـ هرچند به اختصار ـ با استفاده از منابع اصيل اسلامى، شيوه تربيتى پيامبر اعظم(صلى الله عليه وآله) را ارائه دهد.