حكومت لازمه شأن نبوى پيامبر اعظم(صلى الله عليه وآله)

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : محمد رضا کریمی والا

سال پانزدهم / شماره پیاپی 110 / صفحه

چکیده :

بى ترديد، رسالت حقيقى انبياى عظام(عليهم السلام) بر اين اصل استوار بوده است كه «عبوديت» در برابر حق تعالى را، كه حاكميت اصيل و بالذات در گستره تكوين و تشريع از آن اوست، در وجود انسان ها نهادينه نمايند و آنان را، هم در شناخت مصداق حقيقى سعادت و هم در وصول به آن دست گيرى و هدايت كنند.
بر اين اساس، رهاورد حتمى اطاعت از تعاليم وحيانى انبياى الهى، سامان يافتن جامعه اى متعالى با معيارهاى الهى خواهد بود كه اركان آن بر بنياد خدامحورى و حق گرايى بنا نهاده شده است. اما سؤال اساسى، كه پاسخ به آن محور تدوين مقاله حاضر است، اين است كه ساختار نظام سياسى حاكم بر چنين جامعه اى را چه كسانى مى توانند ترسيم نمايند و امر ولايت و تدبير امور براى تحقق چنين اجتماع والايى بر عهده چه كسانى بايد باشد؟